Alapító okirat

Második Élet Alapítvány – Alapító okirat

Második Élet Alapítvány

alapító okirata

Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapító: Nagy Anna (an.: Mihovics Anna, lakcím: 1122 Bp. Székács u. 21.)

2. Az alapítvány neve: Második Élet Alapítvány

Az alapítvány rövid neve : Második Élet

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: Second Life Foundation

3. Az alapítvány székhelye: 1116 Bp. Fegyvernek u. 8. 1/15.

4. Az alapítvány honlapjának címe: www.masodikelet.hu

www.secondlife.org.hu

5. Az alapítói induló vagyon: 200 000 – Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6. Az alapítvány célja:

 • Horváth Boglárka Ápril (1116 Bp. Fegyvernek u. 8. 1/15.) megfelelő szintű itthoni vagy külföldön történő gondozásához, gyógyíttatásához, rehabilitációjához szükséges anyagi háttér megteremtése, ezen túlmenően társadalmi párbeszéd az újraélesztésről, valamint nyilvánosság bevonása az újraélesztés problémakörébe.

 • A kedvezményezett esetleges halála esetén hasonló sorsú, újjáélesztett gyermekek rehabilitációjának támogatása.

7. Az alapítvány tevékenysége:

 • A szükséges pénzügyi eszközök biztosítása a célok eléréséhez, a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, a gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység finanszírozásához.

 • Felvilágosító munka a szélesebb közvélemény felé a hasonló helyzetben élő gyerekek társadalmi beilleszkedésének megkönnyítéséhez.

 • Társadalmi párbeszéd elindítása az újraélesztés körülményeiről, feltételeiről.

 • Kampány elindítása, hogy minden iskolában legyen defibrillátor.

 • Médiakampányok, sajtómunka.

 • Nyilvánosság megteremtése az újraélesztés körül.

8. Az alapítvány jellege:

8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10. Az alapítványi vagyon felhasználása:

10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11. Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke: Nyikos Katalin Hajnalka (anyja neve: Lantos Katalin, lakcím: 1182 Budapest, Kossuth L. 130.)

A kuratórium további tagjai:

   • Ruppert Peter (1055 Budapest, Stollar B. u. 12/B. anyja neve: )

   • Iványi Klára (1133 Budapest, Pozsonyi út 48. 2/1., anyja neve: )

   • Lábadiné Lipcsey Gyöngyvér Ildikó (1013 Budapest, Pauler u. 7. 3. em.7., anyja neve: )

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

 • a tag halálával,

 • lemondásával,

 • a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

 • a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

12. Összeférhetetlenségi szabályok:

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: ………………………………, …. év. …………………….. hó ….. . napján

………………………………………….

Alapító

Ellenjegyezte: